fbpx Muzeum Řemesel | Bejby program (od 5 let) | expozice řemesel Přejít k hlavnímu obsahu
Načítání...

Program je určen pro:
•  1. - 3. třídu základní školy a mateřskou školu
•  počet dětí ve skupině: 12 - 30

Délka programu:
•   základní 90 min, zkrácená (volitelně 30 nebo 60 min)

Cena:
•  90 min - 90 Kč / žák
•  60 min - 70 Kč / žák
•  30 min - 60 Kč / žák
•  pedagogický doprovod zdarma

Návaznost vzdělávacího programu na RVP ZV a PV:
•  Využití programu ve vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Dítě a společnost.
•  Uplatnění v předmětech: Prvouka.
•  Program podporuje a rozvíjí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení,
   Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální.
•  Program se vztahuje k těmto průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova.

Cíle programu:
Jak se vyrábí bota? Jak se peče chleba? Žáci se na základě vlastního objevování a bádání seznámí s některými postupy výroby. Důraz je kladen na získání osobitých zkušeností a zážitků z kontaktu s řemesly. Pod vedením lektora, ve spolupráci s učitelským doprovodem, budou pracovat s autentickými předměty, materiály, připravenými pracovními listy a obrazovými materiály. Pracovní listy si žáci odnesou do školy či školky, kde s nimi mohou dále pracovat a připomínat si tak získané informace. Cílem programu je rozvíjet úctu k lidské práci a vzniklým hodnotám. Program svou náplní podporuje znovuoživení řemesel a zaměřuje se na rozvíjení jejich společenské prestiže. Při programu jsou využity metody objektové učení, kritické myšlení, aktivní skupinové vyučování, práce s textem, obrazem a zážitková pedagogika.
 
Koncepce programu:
•  Co je to muzeum? Co je to řemeslo?
•  Objevování zajímavostí řemesel v muzeu.
•  Práce s autentickými muzejními předměty.
•  Hra s obrazovými dokumenty.
•  "Řemeslné pexeso".
•  Samostatné vyplňování vandrovního (pracovního) listu a jeho společné zhodnocení.


Objednání programu:
•  Termín návštěvy lze objednat na: edukace@muzeumremesel.cz
•  Objednávka se stává závaznou po předchozím potvrzení Muzea řemesel (edukace@muzeumremesel.cz)

•  Program lze objednávat pouze ve školním roce, tj. od září do června

V objektu muzea se můžete i naobědvat v nekuřácké restauraci, skupiny nutno objednat předem na: restaurace@novydvur-letohrad.cz, tel. 465 621 555.

Konzultace a dotazy:
•  tel. +420 465 622 160, e-mail: edukace@muzeumremesel.cz